Giới thiệu

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ
(Quá trình thành lập và đổi tên)

        Ngày 25/11/1992 UBND Tỉnh Quảng ngãi ra Quyết định số 1662/QĐ-UB v/v thành lập Trung tâm kĩ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp – Dạy nghề Đức Phổ.

        Ngày 22/02/2001 UBND Tỉnh Quảng ngãi ra Quyết định số 49/2001/QĐ-UB v/v đổi tên Trung tâm kĩ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp – Dạy nghề Đức Phổ  thành Trung tâm kĩ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp Đức Phổ.

        Ngày 03/11/2010 UBND tỉnh Quảng ngãi đã ra Quyết định số 1532/QĐ-UBND về việc bổ sung nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, dạy nghề cho Trung tâm Kĩ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp huyện Đức Phổ và đổi tên thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp và Dạy nghề huyện Đức Phổ.

        Ngày 19/02/2016 UBND tỉnh Quảng ngãi đã ra Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc đổi tên và chuyển giao nguyên trạng Trung tâm giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp và Dạy nghề huyện Đức Phổ, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Đức Phổ, trực thuộc UBND huyện Đức Phổ.

        Ngày 26/02/2020 UBND tỉnh Quảng ngãi đã ra Quyết định số 249/QĐ-UBND về việc đổi tên các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thị xã Đức Phổ: đổi tên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Đức Phổ thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thị xã Đức Phổ.